Basiscursus: Omgaan met ouders in het Basisonderwijs

In het basisonderwijs hebben leerkrachten en ouders regelmatig contact met elkaar. Dit verloopt niet altijd soepel en soms lopen emoties hoog op. Natuurlijk is dat voor alle partijen vervelend.

Je hebt het gevoel dat je de ander niet bereikt, je voelt je niet begrepen, je ervaart stress in contact met ouders of ziet tegen de gesprekken op.

Maar wat doe je daar nou aan?

Daar waar professionals betrokken zijn bij het begeleiden van kinderen zijn ook ouders of wettelijk vertegenwoordigers nauw betrokken. Ouders willen meedenken, inspraak en zeggenschap.

Leerkrachten willen het beste onderwijs voor het kind, zo passend mogelijk binnen alle kaders die er zijn.
Het kind heeft te maken met twee partijen die allebei het beste onderwijs willen voor hem of haar.
Iedere betrokkene heeft zijn eigen rol en positie.

Wanneer dit helder is en gerespecteerd wordt dan kan er balans in de samenwerking ontstaan, wat bijdraagt aan goed onderwijs voor het kind en een prettige omgang met elkaar.

Helaas zijn deze rollen en posities niet altijd helder en dan krijg je vervelende situaties.
Bijvoorbeeld een leerkracht die denkt dat hij beter weet dan de ouder wat goed is voor het kind of een ouder die denkt dat ze beter weet hoe de juf moet lesgeven. Dan heb je poppen aan het dansen, want dan bemoei je je met iets wat niet bij jouw rol en positie past.

Vaak zijn we ons niet bewust dat we dit doen en spelen er onderliggende overtuigingen en onuitgesproken verwachtingen mee in de omgang met de ander. Dat is allemaal van invloed op het verloop van een gesprek en de mate van verbinding die er is tijdens een gesprek. Dit terwijl iedere betrokkene het beste wil voor het kind.

De professional heeft in deze een belangrijke rol. Het hoort bij je vak om in gesprek te zijn met ouders. Het is dus van belang dat je handvatten hebt om een goed gesprek te voeren en te herkennen wat er gebeurt in een gesprek.

De basiscursus “Omgaan met ouders in het basisonderwijs” draagt bij aan het vergroten van je professionele vaardigheden in het omgaan met ouders.
De cursus bestaat uit twee dagdelen.

In deze cursus komt het volgende aan bod

  • Rol en positie van leerkracht en ouder – balans in de samenwerking
  • Gespreksvaardigheden op basis van de uitgangspunten van Theory U
  • De relatie tussen visie en professioneel handelen

De werkwijze is een combinatie van kennisoverdracht, oefenen met praktijkvoorbeelden en dialoog. De nadruk ligt hierbij op een zo praktisch mogelijke vertaling naar de dagelijkse werkpraktijk.

Resultaat

Aan het einde van deze twee dagdelen;

  • Heb je enige kennis van systemische dynamiek in de samenwerking tussen ouders en leerkrachten.
  • Ken je je eigen rol en positie en heb je zicht op het effect van jouw handelen op de samenwerking.
  • Heb je handvatten om kennis en inzicht uit de cursus te vertalen naar de praktijk.
  • Heb je handvatten om als professional vanuit een open geest, open hart en open wil in dialoog te zijn.

Wat wordt van deelnemers verwacht

Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij/zij, voorafgaand aan de cursus, een leervraag heeft geformuleerd. Deze leervraag is voor de deelnemer een rode draad in de cursus. Op deze wijze wordt een eerste koppeling gemaakt naar de eigen werkpraktijk.
Uitgangspunt hierbij is eigenaarschap op het leerproces.

Kosten

Op aanvraag

Bouwstenen

Het is mogelijk om de basiscursus een vervolg te geven. Hieronder staat een aantal mogelijkheden daartoe. Deze staan niet op volgorde, maar kunnen ingezet worden passend bij de behoefte.

Intervisie

Om het geleerde te borgen en eigen te maken is het mogelijk om begeleide intervisie in te zetten.

Verdiepingscursus op maat

Op basis van vragen die naar voren komen na het volgen van de basiscursus.

Verdiepingscursus – Ik als professional in een dynamische werkomgeving

In deze cursus gaan we dieper in op systemische principes en de effecten daarvan die je tegenkomt in de dynamiek van de werkomgeving en de verandering die daarin plaatsvinden.

Dagdeel met ouders en leerkrachten

Uiteraard is het mogelijk om een dagdeel met ouders en leerkrachten aan de slag te zijn met thema’s uit de basiscursus.